นิทรรศการภาพวาดสี้และนิทรรศการภาพถ่าย "เรารักษ์เจ้าพระยา"/12-31 สิงหาคม 2551/หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร/

"สี่สายรวมเป็นหนึ่ง เป็นที่พึ่งของคนไทย ร่วมแรงและร่วมใจ รักษาไว้เจ้าพระยา"

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2550 คัดตอนหนึ่งว่า "...ขอวอนทางรับาล และขอวอนทางทุกท่านหมดเลย ว่าขอให้ช่วยกันรักษาแม่น้ำต่างๆ ไว้ด้วย โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพรยา ขอให้คนของกรุงเทพฯ ช่วยกันรักษา..."

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงปัญหานีในการอนุรักษ์และฟิ้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกับสร้างจิตสำนึกให้คนกรุงเทพฯ ให้หันมาหวงแหนดูแลรักษาแม่น้ำเจ้าพระยา จึงได้จักตั้งโครงการ "เรารักษ์เจ้าพระยา" ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ รณรงค์การสร้างความรู้ความเข้าใจในวิธีการรักษาแม่น้ำ ลำคลอง รวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนให้เกิดความรัก ผลักดันให้เกิดจิตสำนึกร่วมของคนในสังคม

ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยทีเดียว ถึงแม้การวาดภาพลงบนผืนผ้าใบของเด็ก และการถ่ายภาพบนกระดาษโฟโต้ของคนทั่วไป อาจจะไมได้ทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาใสสะอาดโดยตรง แต่พวกเขาเหล่านี้ก็เอาเวลาที่มี มาร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ ทางอ้อม โดยที่ไมได้ทำลายแม่น้ำแต่อย่างใด ความตั้งใจน้อยๆ ของคนตัวเล็กๆ อย่างเราก็ทำได้เหมือนกัน แค่ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำก็น่าภูมิใจในตัวเองแล้ว ไปดูแม่น้ำเจ้าพระยากัน ผมเก็บมาฝากด้วยความตั้งใจ ขอให้เพลิดเพลิน :)